ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566-2570)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเอกรัตน์ มณีชมภู นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft