ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันที่ 3 มี.ค. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัด รุ่นที่ 1
วันที่ 3 มี.ค. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน และภาคแกนนำกลุ่มมวลชนภายในจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมและรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ทุกมิติ โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการดำเนินการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีการจัดอบรมขึ้นในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft