ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 4 ก.พ. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของอำเภอ (อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง) และผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองแม่ข่าไหลผ่าน (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสันผักหวาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการมีส่วนร่วม และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน และได้มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินการประชุมวางแผนการประเมินผลครั้งที่ 1 และลงพื้นที่ตรวจสอบ ในห้วงระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ. 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft