ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564 ด้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการป้องกันภัยแล้งปี 64

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564 ด้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการป้องกันภัยแล้งปี 64
วันที่ 2 ก.พ. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564 ด้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการป้องกันภัยแล้งปี 64 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาพนำท่า แม่น้ำปิงที่จุดวัดสะพานวงแหวนรอบ 3 วัดได้ 8 ลบ.ม.ต่อวินาที มากกว่าปี 63 ที่ผ่านมา 4 ลบ.ม.ต่อวินาที สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำ 131 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำน้อยกว่าปี 63 จำนวน 6 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ ปี 2563/2564 ได้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน มีแผนบริหารจัดการน้ำในห้วงเวลาดังกล่าว 4.856 ล้าน ลบ.ม. แต่ได้ส่งน้ำน้อยกว่าแผนที่วางไว้เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ และแผนส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน มีแผนส่งน้ำ 5.19 ล้าน ลบ.ม. แต่ปัจจุบันส่งน้ำน้อยกว่าแผน 1.03 ล้าน ลบ.ม.
สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าปี 63 ที่ผ่านมา 20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 ถึง 1 พ.ค. 64 แผนส่งน้ำ 65 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันได้ปล่อยน้ำช่วยเหลือไปแล้ว 24.211 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผน 0.308 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 37 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าปี 63 รวม 8 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564 จำนวน 19 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 3 ล้าน ลบ.ม. น้ำเพื่อการเกษตร 12 ล้าน ลบ.ม. น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 4 ล้าน ลบ.ม.
การปลูกพืชฤดูแล้ปี 2563/2564 ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 26 ม.ค. 64 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีแผนปลูกในพื้นที่รวมจำนวน 177,660 ไร่ ปัจจุบันผลการดำเนินการมีจำนวน 182,345 ไร่ ซึ่งมากกว่าแผน โดยมีการปลูกข้าว 62,764 ไร่ พืชไร่ 9,468 ไร่ ไม้ผล 105,858 ไร่ บ่อปลา 4,120 ไร่ และอื่นๆ 135 ไร่ คิดเป็น 103 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกร ก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 จำนวน 58 เครื่อง ทั้งนี้ ก็ขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดปลูกข้าวนาปรัง และการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและเกิดความเสียหายต่อเกษตรกร
ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำเตรียมไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนในภาระกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft