ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อกว่า 1,900 ไร่

วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10.39 น. ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานและสักขีพยานในการส่งมอบและรับมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ, ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัด อบต.ดอยหล่อ, นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง ผอ.กองช่าง อบต.ดอยหล่อ รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในพื้นที่เดินทางเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบรับมอบในครั้งนี้

สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ทางเกษตรกรในตำบลดอยหล่อ หมู่ที่ 6 , 7 , 8 , 9 , 14 , 15 , 19 , 20 และ 23 รวม 9 หมู่บ้าน ได้มีหนังสือถึงโครงการชลประทานเชียงใหม่เชียงใหม่ ขอพิจารณาการสนับสนุนก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,900 ไร่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนลำใย สวนมะม่วงเป็นหลัก อาศัยแหล่งน้ำจากแม่น้ำปิง สระเก็บน้ำในไร่สวนและลำห้วยต่าง ๆ โดยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นที่สูง ประกอบกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เพียงพอตลอดฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย จึงร้องขอโครงการมายังโครงการชลประทานเชียงใหม่ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอให้พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในเขตบ้านวังขามป้อม และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ในด้านต่างๆแล้วสามารถที่จะดำเนินการโครงการได้ในลักษณะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน เพื่อทำการก่อสร้างในปีงบประมาณพ.ศ.2563โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นหน่วยงานควบคุมการก่อสร้างและใช้งบประมาณในการก่อสร้าง18,774,509.88บาท โดยเริ่มการก่อสร้าง ตั้งแต่มิถุนายน 2563แล้วเสร็จธันวาคม 2563พร้อมทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องสูบน้ำและการส่งน้ำท่อน้ำต่างๆจนถึงบ่อพักเก็บน้ำสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 จึงได้ดำเนินการส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษีให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรต่อไป

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft