ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่นำตรวจการขออนุญาตเพื่อการก่อสร้างงานประตูระบายน้ำสบแม่ข่าพร้อมโรงสูบน้ำ และตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างงานประตูระบายน้ำสบแม่ข่าพร้อมโรงสูบน้ำ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ

วันที่ 18 ม.ค. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะขออนุญาตใช้ที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณปากคลองแม่ข่า หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่จะขออนุญาตการดำเนินการก่อสร้าง งานประตูระบายน้ำสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้ำ พลังไฟฟ้า และตลิ่งในคลองแม่ข่าน้อยในการสนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอหางดงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหางดง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า กำนัน ผู้หญ่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า กำนันสบแม่ข่า ผู้แทนสำนักงานที่ดินอำเภอหางดงร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้าง งานประตูระบายน้ำสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้ำ พลังไฟฟ้า และตลิ่งคลองแม่ข่าน้อยในครั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 122 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 และจะได้สรุปผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การอนุญาตต่อไป

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft