ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันนี้ (13 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่แทนผู้อำนวยการสำนัก

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการจัดทำที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
วันนี้ (13 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและติดตามเรื่องสำคัญต่าง ๆ หลายประเด็น อาทิ การพิจารณาการจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คทช.เห็นชอบ ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง ท้องที่ตำบลข่วงเปา ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การพิจารณาการจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. เห็นชอบตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร ท้องที่ตำบลแม่สอย และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการขอถอดถอนการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่สงวนเพื่อกิจกรรมนิคมสร้างตนเอง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 934 ไร่
สำหรับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในตำบล โป่งทุ่ง ดอยเต่าใต้ ท่าเดื่อ และตำบลมืดกา ในส่วนของพื้นที่เป้าหมายในการจัดการที่ดินทำกินในชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วย 9 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ป่าแม่หลักหมื่น ป่าแม่สูน ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ป่าแม่แตง ป่าอมก๋อย ป่าขุนแม่ทา ป่าเชียงดาวและป่าแม่แจ่ม ในพื้นที่ ตำบลแม่นาจร และตำบลแม่สึก ซึ่งขณะนี้ ในพื้นที่ป่าขุนแม่ทาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนอีก 8 พื้นที่ที่เหลือจะได้มีการลงพื้นที่ สร้างการรับรู้กับประชาชนและดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ยืนยันขอบเขตรายแปลงในพื้นที่เป้าหมายพร้อมจัดทำขอบเขตแปลงในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสนอต่อ คทช.จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft