โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าตามแนวทางศาสตร์พระราชา "สบแม่ข่า โมเดล"

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 15 มกราคม 2564
เขียนโดย Admin
ฮิต: 63

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าตามแนวทางศาสตร์พระราชา "สบแม่ข่า โมเดล"

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าตามแนวทางศาสตร์พระราชา "สบแม่ข่า โมเดล" เพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดงเป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่