ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนบริหารจัดน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2564

รายละเอียด
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนบริหารจัดน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2564 เนื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนหลักมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง
วันนี้ (5 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการเชียงใหม่ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหัวดเชียงใหม่ถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี2563-2564 ของสำนักงานชลประทานที่ 1 ว่า ในปี 2564 นี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล มีปริมาณน้ำสะสม 144 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำสะสมจำนวน 109 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 อ่าง มีปริมาณน้ำสะสมรวม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำสะสมรวม 46 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำสะสมสำหรับการบริหารจัดการน้ำจำนวน 337 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1 นั้น ได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563-2564 โดยให้ความสำคัญกับการบริโภค-อุปโภค การรักษาเสถียรภาพของตลิ่งน้ำ การปลูกข้าวนาปี ตามลำดับ และเนื่องจากในปีนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำสะสมน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรหันมาทำการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน ลดความเสียหายต่อผลผลิตหากเกิดภัยแล้งในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไม่ให้สูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง และขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรปิดกั้นลำน้ำหรือสูบน้ำ ยกเว้นอุปบริโภค-อุปโภค เนื่องจากหากมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังอาจทำให้น้ำไม่เพียงพอและเกิดความเสียหายต่อการเพาะปลูกได้ รวมถึงลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน และในระบบชลประทาน จนถึงวันที่ 30 เมษายน ในส่วนของสถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนท้องถิ่น สามารถทำการสูบน้ำได้ตามปกติ ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่ามีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตแน่นอน และที่สำคัญมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ คู คลองและแห่ลงน้ำต่างๆ
นอกจากนี้ กรมชลประทานได้จัดทำโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564 ไว้ โดยกำหนดเป้าหมายในการจ้างแรงงานจำนวน 4,319 คน วงเงินรวม 302 ล้านบาท โดยลักษณะงานที่จ้าง ได้แก่ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุง งานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน ชนบท แก้มลิง และการจัดคุณภาพน้ำ ฯลฯ
ทั้งนี้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานการแถลงข่าว ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบถึงข้อมูล ปัญหา ข้อคิดเห็น รวมถึงมาตรการบริหารจัดน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft