ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ให้เกิดมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 21 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft