ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา. 13.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเหมืองงาม อำเภอแม่อาย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง อำเภอกัลนาณิวัฒนา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว และ โครงการการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและเข้าพื้นที่เคียงพื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft