ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย-แม่สาใหม่-ทุ่งเรา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย-แม่สาใหม่-ทุ่งเรา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพันธ์ยศ ปุระดุก นายช่างชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ,แม่สาใหม่ , ทุ่งเรา เพื่อติดตามและประสานงานการบูรณาการแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โครงการหลวง โดยมี นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอแม่ริม (รักษาการแทนนายอำเภอแม่ริม) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft