ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม. 8 ก.ค. 23

รายละเอียด

ครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม. 8 ก.ค. 23

วันที่ 17 ธ.ค. 63 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีโครการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ จำนวน 391 โครงการ โดยในส่วนของ สำนักงานชลประทานที่ 1 มีจำนวน 115 รายการ เป็นของโครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ แม่ฮ่องสอน จำนวน 79 โครงการ สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 จำนวน 18 โครงการ แลห้วยฮ่องไคร้ฯ จำนวน 14 โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ป่าไม้หรือโครงการที่เคยยื่นคำขออนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft