ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

"โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 "

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว อย่างโดยพร้อมเพรียงกัน

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft