ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อให้ขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมออกแบบแผนงานเพื่อเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เหมาะสมเกิดความยั่งยืนต่อไป

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft