ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผช.รมต.นเรศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมความพร้อมป้องกันในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่เชียงใหม่

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผช.รมต.นเรศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมความพร้อมป้องกันในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝายแม่ตื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าในการขุดลอกแก้ไขปัญหาเส้นทางน้ำตื้นเขิน และมีปริมาณน้ำน้อย ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นรวม 451,900 บาท ขณะเดียวกันก็ได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาเรื่องของการใช้น้ำ เพื่อนำปัญหาดังกล่าวมาสู่กระบวนการในการแก้ไขให้กับประชาชนด้วย

จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ภายหลังการเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยาย ก็ได้เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการประตูระบายน้ำ พร้อมด้วยระบบควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 144 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าในปี 62 ช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 111 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ำมากกว่า 62 ในช่วงเวลาเดียวกัน 41 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนขนาดกลาง 13 อ่าง มีปริมาณน้ำรวม 42 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าปี 62 ช่วงเวลาเดียวกันรวม 13 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนขนาดเล็ก 117 อ่าง มีปริมาณน้ำรวม 39 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าปี 62 ช่วงเวลาเดียวกัน รวม 0.09 ล้าน ลบ.ม.

ด้านแผนการปลูกพืชฤดูฝน ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 4 พ.ย. - 10 พ.ย. 63 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีการเพาะปลูกข้าว จำนวน 197,930 ไร่ พืชไร่ 13,235 ไร่ ไม้ผล 94,165 ไร่ บ่อปลา 4,237 ไร่ และอื่นๆ 213 ไร่ รวมทั้งหมด 309,781 ไร่ ขณะนี้เก็บเกี่ยวในภาพรวมเสร็จไปแล้วคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ และแผนการเตรียมความพร้อมในช่วงการเพาะปลูกพืชฤดูฝน และการป้องกันภัยแล้ง ก็ขอความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมให้เกษตรกรมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสียหายพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวน 60 เครื่อง ที่จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft