ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) กลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) กลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายนภดล นิ่มนวล นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) กลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมี นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 21 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft