ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ที่ประตูระบายน้ำป่าแดด

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ที่ประตูระบายน้ำป่าแดด

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำแม่ปิง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงช่วงฤดูแล้งในปี 2564 โดยได้ตรวจดูความพร้อมการบริหารจัดการประตูระบายน้ำ และระบบควบคุมประตูระบายน้ำระยะไกลผ่านแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน เขื่อนแม่งัดฯ ปริมาณน้ำ 142 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54% น้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 12 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5% โดยปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1.212 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่าง 7 วันที่ผ่านมา 1.770 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ถึงวันนี้ จำนวน 116 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45% ของเกณฑ์เฉลี่ย 258 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 107 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41% มากกว่าปี 2562 ประมาณ 36 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14% โดยปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1.872 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่าง 7 วันที่ผ่านมา 2.748 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ถึงวันนี้ 127 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% ของเกณฑ์เฉลี่ย คิดเป็น 154 ล้าน ลบ.ม. โดยแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการควบคุมประตูระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่ และการควบคุมประตูระบายน้ำผ่านแอปพลิเคชัน ที่ทำให้เกิดความรวดเร็วในการป้องกันเรื่องน้ำท่วม ทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่และพื้นที่เศรษฐกิจไปได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ประตูระบายน้ำป่าแดด รวมถึงประตูระบายน้ำของชลประทานทั้งหมด สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เหมือนกับเขื่อนขนาดกลาง ทำให้มีปริมาณน้ำที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปา เพื่ออุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ ดูแลไม้ผลได้ ขณะเดียวกันได้มีการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูแล้ง โดยเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกด้วย

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft