ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าพบ ผบ.มทบ.3 ชี้แจงการเข้าดำเนินการโครการแก้มลิงศูนย์ฝึก รด. มทบ.33 และหารือแผนงานตามการปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าพบ ผบ.มทบ.3 ชี้แจงการเข้าดำเนินการโครการแก้มลิงศูนย์ฝึก รด. มทบ.33 และหารือแผนงานตามการปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯ และนายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 เพื่อชี้แจงการเข้าดำเนินการตามโครงการแก้มลิงศูนย์ฝึก รด. มทบ.33 และหารือแผนงานตามการปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ โครงการแก้มลิงศูนย์ฝึก รด. มทบ.33 ได้ดำเนินการให้เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาคลองแม่ข่า โดยได้รับงบประมาณประจำปีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 18,000,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมงานอาคารระบายน้ำล้นพร้อมบานควบคุม จำนวน 1 แห่ง กิจกรรมงานอาคารบังคับน้ำ คสล. จำนวน 1 แห่ง กิจกรรมขุดลอกแก้มลิง (งานดินขุดด้วยเครื่องจักรสระเก็บน้ำ 1 และ 2) กิจกรรมงานเดินรอบสระ 1,2 ขนาดกว้าง 6 เมตร และกิจกรรมงานอาคารประกอบ 3 แห่ง (งานท่อสี่เหลี่ยม 1 แถว ยาว 10 เมตร งานท่อเหลี่ยม 1 แถว ยาว 12 เมตร งานท่อเหลี่ยม 2 แถว ยาว 10 เมตร) โดยโครงการแก้มลิงแห่งนี้ภายหลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีปริมาณน้ำกักเก็บ 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลประโยชน์ที่จะได้รับ นอกเหนือจากการสนับสนุนการพัฒนาคลองแม่ข่าแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร แหล่งศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังกล่าว ทางด้านมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือถึงโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีการแตกหักรั่วซึม เนื่องด้วยการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานที่นานกว่า 35 ปี ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำ การส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ ภายหลังจากได้รับหนังสือขอสนับสนุน ทางกรมชลประทานได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3.251 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยตึงเฒ่า ให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวในอนาคต

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft