ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “การจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563” จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “การจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563”จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “การจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563” จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครอบครัว โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไย เพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 61,916 ราย 116,570 แปลง เนื้อที่ 406,154.91 ไร่ รวมเป็นเงิน 812,309,820 บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ มอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย/ มอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01) แก่เกษตรกร โดยภายในงานฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,300 คน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft