ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัด

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัด

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เรื่องการดำเนินงานด้านพื้นที่เมือง ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และชุมชนในเมือง การดูแลรักษาต้นยางนา ต้นไม้ใหญ่ และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเมือง ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เชียงใหม่ การทำงานด้านป่าไม้ พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร ข้อมูลด้านวิชาการ การสื่อสาร และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดผลกระทบจากฝุ่นควัน แผนการดำเนินงานด้านสุขภาพ และตรวจสอบจุด Hotspot ของปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft