ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสุนกล้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 ต้น ภายในกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาต้นไม้ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า หรือโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ ส่วนใหญ่ สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลักงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียว การเกษตรกรรม และการกำจัดของเสีย เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ทำให้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เกือบทั้งหมด กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่แห่งนี้ ให้ป่าไม้มีการดูดกลืนความร้อนได้มากขึ้น ช่วยลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก เกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft