ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเขียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อตืดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม SWOC โครงการชลประทานเขียงใหม่โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการเร่งรัดและการเตรียมความพร้อม ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งการวางแผนการบริหารน้ำและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft