ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผช.รมต.นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ประธานพิธี รับ-ส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนากบ (2) ช่วยเหลือชาวบ้าน 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผช.รมต.นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ประธานพิธี รับ-ส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนากบ (2) ช่วยเหลือชาวบ้าน 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนากบ (2) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี รับ-ส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนากบ (2) โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศบาลตำบลบ้านแปะ ร่วมให้ต้อนรับ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบแปะ, หมู่ที่ 2 บ้านนากบ และหมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน ในเขตตำบลบ้านแปะ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยแหล่งน้ำจากลำน้ำปิง และลำห้วยต่างๆ โดยพื้นที่การเกษตรอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิงอาศัยการใช้น้ำจากระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากบ (1) ไม่สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงพื้นที่เกษตรกรรมประกอบกับมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อยู่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงร้องขอทางราชการช่วยพิจารณาหาทางช่วยเหลือ

ต่อมากรมชลประทานโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เข้าสำรวจศึกษาความเหมาะสมเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรตามคำร้องขอ พบว่า ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวพื้นเมือง อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบทางฝั่งขวาของลำน้ำปิง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนมากทำสวนลำไย และปลูกมะม่วง บางส่วนทำการเกษตรหมุนเวียน ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำในพื้นที่น้อยลงทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมแล้วเห็นควรดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรดังกล่าว โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ในวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง 13.3ล้าน.บาทซึ่งมีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย กิจกรรม การขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal Split Case ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราการสูบน้ำ 0.10ลบ.ม.ต่อวินาที ติดตั้งแพสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 แห่ง ระบบส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบระยะทาง 3.344 กม.และบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 200 ลบ.ม. โดยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ แห่งนี้ สามารถที่จะส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรรวม 3 หมู่บ้านของเกษตรกรพื้นที่บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1, บ้านนากบ หมู่ที่ 2, และบ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ในเขตตำบลบ้านแปะ พื้นที่เพาะปลูกสวนลำในและมะม่วงกว่า1,000 ไร่ ให้มีน้ำใช้ได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี ตลอดจนราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และรักษาลำห้วยตามธรรมชาติ ทำให้เกิดความชุ่มชื่นแก่พื้นดินและป่าไม้อีกด้วยเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโครงการชลประทานเขียงใหม่จึงได้ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้เทศบาลบ้านแปะเพื่อรับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

   

Share website  

   
© StoneSoft