ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชลประทานเชียงใหม่ ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ชลประทานเชียงใหม่ ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเกิ้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการจัดหาน้ำของกรมชลประทานในการสนับสนุนการพัฒนาคลองแม่ข่าให้พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรรมการ คนที่สอง พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจคลองแม่ข่าบริเวณประตูน้ำท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าและอุปสรรค กระบวนการฟื้นฟูคลองแม่ข่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาต่อไป

   

Share website  

   
© StoneSoft