ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และการสอบคัดเลือกการจ้างแรงงานในโครงการฯ

สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล โดยกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน ประกอบด้วยต้องเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกร มีสัญชาติไทย อายุ 18-60ปี มีพื้นที่ผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นของผู้สมัครหรือทายาท และยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 7 ปี

ในส่วนของผู้รับจ้างงานเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสัญชาติไทย อายุ 18-60 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่ามีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชนจะต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft