ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

"ชลประทาน​เชียงใหม่ ต้อนรับ​ผู้ช่วย​รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ)ลงพื้นที่ติดตาม​โครงการ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​น้ำให้พื้นที่การเกษตรบ้านขุมดินดำอำเภอ​ จอมทองจังหวัดเชียงใหม่"

รายละเอียด

โครงการ​ชลประทาน​เชียงใหม่​ ให้การ​ต้อนรับ​ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ประจำนายกรัฐมนตรีนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณพร้อมคณะ​ ลงพื้นที่ติดตาม​โครงการ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​น้ำให้พื้นที่การเกษตรบ้านขุนดินดำ​ จอมทอง​ ช่วยเหลือ​ราษฎร​ 4 ตำบล

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และคณะในการลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎร 5 หมู่บ้าน ในเขต 3 ตำบล ของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายเหมืองหลวง บ้านขุมดินดำ และโครงการขุดลอกตะกอนทรายและซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายเหมืองหลวง บ้านขุมดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ราษฎรได้ร้องขอให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ฝายเหมืองหลวงเป็นฝายที่ก่อสร้างขึ้นโดยกรมชลประทานเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในลำน้ำแม่กลาง เพื่อทดน้ำเข้าสู่ลำเหมืองหลวงทางฝั่งซ้าย ที่เป็นลำเหมืองสายหลัก ยาวประมาณ 7,500 เมตร และมีลำเหมืองสายซอยอีก 6 สาย ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา ตำบลดอยแก้ว และตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่ประมาณ 11,000 ไร่ ได้รับการปรับปรุงเป็นคลองลาดคอนกรีตแล้วประมาณ 1,500 เมตร ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 6,000 เมตร ยังคงเป็นคลองดินที่มีการตกทับถมของตะกอน ประกอบกับอัตราการขยายตัวของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และการทำการเกษตรในพื้นที่ ทำให้การส่งน้ำไม่มีประสิทธิภาพ พื้นที่การเกษตรปลายลำเหมืองขนาดแคลนน้ำ ทางราษฎรจึงได้ร้องขอให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ

ในห้วงที่ผ่านมาทางกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ พร้อมวางมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแท่นคำ ตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดอยแก้ว ตำบลดอยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านท่าศาลา ตำบลข่วงเปา หมู่ที่ 6 บ้านขุมดินดำ ตำบลข่วงเปา และหมู่ที่ 15 บ้านใหม่องครักษ์ ตำบลข่วงเปา ราษฎร 1,320 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 3,580 คน ให้สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนโดย

กรมชลประทาน ได้วางแผนบรรจุแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำ ต.บ้านหลวง ต.สบเตี๊ยะ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ไว้ในแผนรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการในงบประมาณของปี 2562 - 2569 สำหรับการแก้ไขปัญหาของราษฎรบ้านขุมดินดำที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว โครงการชลประทานเชียงใหม่จะได้เสนอแผน ดำเนินโครงการแก้มลิงบ้านขุนดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1 แห่ง พร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ ยาวประมาณ 6,000 เมตร รวมถึงดำเนินการสร้างอาคารระบายตะกอนช่วงน้ำหลากลงสู่น้ำแม่กลาง พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,000 ไร่ ไว้ในแผนงบประมาณปี 2564 – 2569 สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพลำเหมืองสายรองจะมีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลำเหมืองม้า ยาวประมาณ 4,700 เมตร พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,000 ไร่ ระบบส่งน้ำลำเหมืองแมด ยาวประมาณ 10,700 เมตร พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,130 ไร่ อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลำเหมืองลุ่มบ้าน ยาวประมาณ 2,700 เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่ ระบบส่งน้ำลำเหมือง นางู ยาวประมาณ 3,710 เมตร พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,050 ไร่ ระบบส่งน้ำลำเหมืองนาทราย ยาวประมาณ 5,350 เมตร พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,020 ไร่ โดยงบประมาณทั้งหมดของโครงการที่จะดำเนินการในปี 2564 - 2569 ประมาณ 219.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้กับพื้นที่อำเภอจอมทอง 11,000 ไร่ ให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี

   

Share website  

   
© StoneSoft