ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2563

รายละเอียด
"ชป.เชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563"
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้รายงานสถานการณ์น้ำและการผลิตข้าวนาปี ในพื้นที่ชลประทานซึ่งเกษตรจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าปีการผลิต 2563/64 จะมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งในและนอกเขตชลประทานจำนวน 486,940 ไร่ ผลผลิตทประมาณ 302,113 ตัน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ 25 อำเภอ และการทำประชาคม ตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริงในพื้นที่ต่อไป.
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   
© StoneSoft