"ชลประทานเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทานและสื่อมวลชนติดตามงานและถ่ายทำสารคดีโครงการการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่"

รายละเอียด
"ชลประทานเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทานและสื่อมวลชนติดตามงานและถ่ายทำสารคดีโครงการการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่"
เมื่อวันที่2กรกฏาคม2563นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่พร้อมส่วนราชการและจิตอาสาให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่คณะผอ.ศอญ.จอส.พระราชทานและสื่อมวลชนในการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและถ่ายทำสารคดีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบรรยายสรุปกิจกรรมที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมโรงสูบน้ำบริเวณปลายคลองแม่ข่าน้อยก่อนลงสู่แม่น้ำปิงที่ ตำบลสบแม่ข่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณพ.ศ.2564นี้โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง ช่วยพื้นที่การเกษตร800ไร่ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการของประชาชนในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft