ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชลประทานเชียงใหม่ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Opertion) ครั้งที่ 5/2563 จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Opertion) ครั้งที่ 5/2563 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา-อุปสรรคงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนใน 8 ประเด็น และพิจารณาสินเชื่อแปลงใหญ่จำนวน 2 กลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และนายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ทอบหมายให้นายสิรภพ แท่นนิล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่//
จอบคุณภาพ/ข่าวสนง.กษ.ชม.
 
 
 
 
 
 
 
   
© StoneSoft