ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียด
“ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ”
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑ ลงพื้นที่ ณ โครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ
โครงการชลประทานเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ 186/4 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 25 อำเภอ 204 ตำบล บนพื้นที่ 13.78 ล้านไร่ แบ่งเป็น 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 13 แห่ง ขนาดเล็ก 117 แห่ง แก้มลิง 1 แห่ง ฝาย 408 แห่ง ประตูระบายน้ำ 5 แห่ง รวมถึงสถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอื่นๆอีก 393 แห่ง โดยที่ผ่านมาโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแนวทาง RID No.1 ของกรมชลประทาน ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ 1. การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมีจำนวน 478 โครงการ 2. ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแผน MTEF ปี 2563-2565 ตามยุทธศาสตร์การจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 3. เร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2564 - 2565 จำนวนทั้งสิ้น 9 แผนงาน ตามสถานีสูบน้ำ โครงการแก้มลิง และโครงการร้อยใจรักษ์ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเสีย น้ำแล้งของเมืองเชียงใหม่ 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดเป็นการอบรม การประชุม การพัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้ชลประทานจำนวน 102 กลุ่ม 6.การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสาร อินเตอร์เน็ต ในการควบคุมบานประตูระบายน้ำระยะทางไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการควบคุมและการบริหารจัดการน้ำ และ 7. การดำเนินหาพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการต่างๆ ตลอดจนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM (Unit school / Work manual)
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้เน้นการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงรุก โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน จะต้องตรงประเด็นและเข้าใจง่าย โดยให้ใช้ตารางการปฏิบัติงานแบบ timeline เพื่อกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© StoneSoft