ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น

รายละเอียด
               

ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว

 จังหวัด เชียงใหม่

 พิกัด

 47QMA 494700 - 2077400 ระวาง 4746 I

 หรือ E = 98° 56′ 58″, N = 18° 47′ 17″

 หรือ X = 494700 ม. , Y = 2077400 ม.

           

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 44.00

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.54

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +505.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +503.42

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +501.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +485.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 6.72

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 5.53

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.32

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 432.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 6.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 158.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 30.50

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:2.5

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้น แบบรางเทไม่มีบานระบาย
    (Ungated ogee type) สันทางน้ำล้นยาว 34.6 ม.
    ผ่านรางเทกว้าง 14.0-18.0 ม. ยาว 130.0 ม.
    อัตราการระบายน้ำในรอบ 100 ปี 144.5 ลบ.ม./วินาที
2. อาคารส่งน้ำ กล่องสี่เหลี่ยมติดตระแกรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    ท่อผันน้ำ 1.0 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ 0.6 ม.
    ระบายน้ำได้ 1.7 ลบ.ม./วินาที


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft