ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทาน

รายละเอียด
สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทานบริเวณประตูระบายน้ำและทางระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563
สืบเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคาดหมายว่าในปีนี้จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ 5-10 ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์ถึงพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 1-2 ลูก ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ในการนี้ กรมชลประทานจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2563 ซึ่งมีข้อปฏิบัติ 5 ข้อหลัก ได้แก่ 1) จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอ 2) ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก และใช้น้ำชลประทานเสริม 3) บริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพ 4) กักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด และ 5 ) วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประกอบกับข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่กรมชลประทาน ดังนี้ 1.) วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 2.) กักเก็บน้ำพร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 3.) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ 4.) ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ต่างๆ และ 5.) ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก เช่น อาคาร เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง กำจัดวัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้จัดให้มีการลงพื้นที่จำนวน 5 จุด ได้แก่ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงสูบน้ำบ้านดอนไชย ฝายชลขันธ์พินิจ อาคารระบายน้ำไหล (ไซฟอน) แม่ตาช้าง และแม่เหียะ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารและติดตามการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดอุทกภัยในปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า ปัจจุบันในลำน้ำปิงจะประกอบด้วยอาคารชลประทานที่สำคัญ ได้แก่ ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง (ป่าแดด) ฝายชลขันธ์พินิจ (แม่ปิงเก่า) ฝายหนองสลีก ฝายดอยน้อย ฝายวังปาน และประตูระบายน้ำแม่สอยก่อนที่จะลงสู่เขื่อนภูมิพล โดยการบริหารจัดการอาคารชลประทานนั้น จะใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำและจัดจราจรน้ำในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลำน้ำ โดยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม One map (เมืองเชียงใหม่, แม่ตาช้าง) เพื่อให้เกิดความพร้อมปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย
สำหรับการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือในช่วงฤดูฝนปี 2563 สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งหมด 20 แห่ง อาคารป้องกันน้ำท่วม จำนวน 77 แห่ง การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ พร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยได้กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ตาม One map จำนวน 42 จุด 68 เครื่อง ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ – ลำพูน ในการงดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงทางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน และเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ โดยสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ ได้ที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 (SWOC 1) โทร 053-246715 หรือเว็บไซต์ สำนักงานชลประทานที่ 1 (http://rio1.rid.go.th/) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน (www.hydro-1.net) หรือเฟซบุ๊ก สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft