ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

ชป.เชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.
นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ด้านการเกษตร และรายงานความเสียหายเบื้องต้นจากวาตภัยและพายุลูกเห็บ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการคาดหมายลักษณะอากาศ, การปฏิบัติการฝนหลวง, การบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ และผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft