ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

รายละเอียด

โครงการชลประทานเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน การจัดทำอัตราราคางานก่อสร้างชลประทาน และราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน การจัดทำอัตราราคางานก่อสร้างชลประทาน และราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาหัวงานโครงการและคลองส่งน้ำให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOCชม.) โครงการชลประทานเชียงใหม่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft