ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้แก้ปัญหาเรื่องน้ำครบวงจร

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้แก้ปัญหาเรื่องน้ำครบวงจร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางบูรณาการทุกหน่วยงานในการเตรียมรับมือช่วงฤดูแล้ง โดยร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

 

 

 

   
© StoneSoft