ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย

รายละเอียด

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขออนุญาตเเละการต่ออายุใบอนุญาตดูทราย ในพื้นที่ อำเภอดอยเต่า อำเภอจอมทอง เเละอำเภอเเม่เเจ่ม ให้ไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

   
© StoneSoft