ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ณห้องประชุมริมน้ำ โครง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 09 ตุลาคม 2556
เขียนโดย งานการเงินและบัญชี
ฮิต: 1078

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ณห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่