ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ณห้องประชุมริมน้ำ โครง

รายละเอียด

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ณห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

   
© StoneSoft