ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง

รายละเอียด
            

ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่ที่ 4หมู่บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ    อำเภอไชย

 ปราการ จังหวัด เชียงใหม่

 พิกัด

 47QNC 522723 - 2179407 ระวาง4848 II

 หรือ E = 99° 13′ 0″, N = 19° 42′ 36″

 หรือ X = 522723 ม. , Y = 2179407 ม.

         

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 85.00

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

    

คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +573.00

ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +571.98

ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +570.50

ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +555.00

ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 17.00

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 15.30

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 2.30

ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 531.00

ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 8.00

ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 

ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 33.50

ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้น ประกอบด้วยอ่างลดพลังน้ำท้ายอาคาร
2. อาคารท่อส่งน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.
3. อาคารรับน้ำ ตะแกงเหล็กรูปวงกลมขนาด1.6 ม.


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft