รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนนักบริหารระดับต้น

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 02 สิงหาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 871

รับที่ E 2752/53 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ารชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริการระดับต้น
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองเลขาธิการ(บริหารระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ในเวาลาราชการ ส่งใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์