ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนนักบริหารระดับต้น

รายละเอียด

รับที่ E 2752/53 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ารชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริการระดับต้น
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองเลขาธิการ(บริหารระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ในเวาลาราชการ ส่งใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   
© StoneSoft