ขอให้ระงับการแจ้งเวียนรายละเอียดการเบิกจ่าย

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 02 สิงหาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 865

รับที่ e 2758/53 ลว. 29 ก.ค.53 เรื่อง ขอให้ระงับการแจ้งเวียนรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) เฉพาะเงินข้ารชการประจำเดือน กรกฎาคม 2553 โดยกองการเงินจะแจ้งเป็นรายบุคคลส่งพร้อมผลการเลื่อนเงินนเดือนส่วนรายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ  หากมีรยใดที่ไม่ถูกต้องแจ้งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในเดือนถัดไป