ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ขอให้ระงับการแจ้งเวียนรายละเอียดการเบิกจ่าย

รายละเอียด

รับที่ e 2758/53 ลว. 29 ก.ค.53 เรื่อง ขอให้ระงับการแจ้งเวียนรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) เฉพาะเงินข้ารชการประจำเดือน กรกฎาคม 2553 โดยกองการเงินจะแจ้งเป็นรายบุคคลส่งพร้อมผลการเลื่อนเงินนเดือนส่วนรายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ  หากมีรยใดที่ไม่ถูกต้องแจ้งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในเดือนถัดไป

   
© StoneSoft