ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

ขอให้ระงับการแจ้งเวียนรายละเอียดการเบิกจ่าย

รายละเอียด

รับที่ e 2758/53 ลว. 29 ก.ค.53 เรื่อง ขอให้ระงับการแจ้งเวียนรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) เฉพาะเงินข้ารชการประจำเดือน กรกฎาคม 2553 โดยกองการเงินจะแจ้งเป็นรายบุคคลส่งพร้อมผลการเลื่อนเงินนเดือนส่วนรายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ  หากมีรยใดที่ไม่ถูกต้องแจ้งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในเดือนถัดไป

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft