ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

สถานการณ์น้ำที่ ปตร.ท่าวังตาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สถานการณ์น้ำที่ ปตร.ท่าวังตาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 7.00 น. ระดับน้ำด้านเหนือน้ำ +301.70 ม.รทก. ควบคุมน้ำให้ไหลผ่านอาคาร ปตร ในอัตรา 5 ลบ.ม./วินาที อยู่ในภาวะปกติในรอบเวรการส่งน้ำลงแม่น้ำปิงของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

   
© StoneSoft