ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

การับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน(สวก)

รายละเอียด

รับที่ e 2771/53 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพะอรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก) ประจำปี 2553 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2553 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2553 ดดยมีทุนควมต้องการของกรมชลประทืนคือทุนนระดัยปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมน้ำ จำนวน 1 ทุน ส่งให้ส่วนฝึกอบรมภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เพื่อขออนุมัติกรมต่อไป

   
© StoneSoft