ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตกเบิกลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

รับ E 3358/53 ลว.17 ก.ย. 53 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตกเบิกเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้างเต็มขั้นสูงของตำแหน่งเมื่อเข้าแท่งในวันที่ 1 เมษายน 2553 และรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 และร้อยละ 5
    ด้วยกองการเงินและบัญชีแจ้งว่าไดเนินการ
1. จัดทำคำสั่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งอัตราค่าจ้างของล฿กจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งค่าจ้างใหม่
2.ผลคำสั่งดังกล่าวยกเลิกค่าตอบแทนร้อยละ 2 และร้อยละ 5  ลูกจ้างประจำทุกคนให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับอัตราใหม่
3. อัตราค่าจ้างได้รับการปรับสูงขึ้นจำนวนเลื่อนขั้นย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษา-กันยายน จะตกเบิกให้ในเดือนตุลาคม และจะเรียกคึนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2553 ในระบบ
                  จึงเรียนนมาเพื่อโปรดทราบ  (ฝบท.ชป.1)

   
© StoneSoft