ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด

cool Imageที่ตั้งที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ : 

อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา :

ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชดำเนินสถานีเกษตรอ่างขาง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2520 ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทาน ดังนี้ ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาใหญ่ๆ บริเวณต้นน้ำแม่แตง เช่น ห้วยทำเออะห้วยแหลม ห้วยน้ำงุม ห้วยแม่จอกหลวงและห้วยแม่เลา เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำของชลประทานแม่แตง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะที่โครงการเขื่อนกักเก็บน้ำยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง หมู่บ้านช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้วยช่างเคี่ยน ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านซึ่งราษฎรได้อาศัยใช้น้ำจากห้วยช่างเคี่ยนนี้ แต่ในฤดูแล้งประมาณเดือน มกราคม - เมษายน ทุกปีจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ เนื่องจากทางบริเวณต้นน้ำได้มีการชักน้ำไปใช้บริเวณใกล้เคียงเกือบหมด โดยมีท่อชักน้ำขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วเหนือน้ำ ไหลผ่านลงมาตามลำห้วยผ่านหมู่บ้านช่างเคี่ยนในหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย ไม่พอกับการเพาะปลูกสตรอเบอรี่  ซึ่งระยะเวลาในการปลูกอยู่ในระหว่างเดือนตุลาคม – เมษายน เนื่องจากภูมิประเทศของห้วยช่างเคี่ยนไม่อำนวยให้ที่จะทำเป็นอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมได้ วิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับหมู่บ้านช่างเคี่ยนนี้จำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเล็กๆ ในลำน้ำใกล้เคียง เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ต่างๆ ที่เคยชักน้ำจากบริเวณต้นน้ำห้วยช่างเคี่ยนแทนน้ำทางบริเวณต้นน้ำห้วยช่างเคี่ยน ที่เคยถูกชักไปในบริเวณอื่นๆ ก็จะไหลมาสู่หมู่บ้านช่างเคี่ยนเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีน้ำเพียงพอใช้สำหรับการส่งเสริมการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีการเพาะปลูกประมาณ200 ไร่ เพื่อเป็นไปตามพระราชประสงค์กรมชลประทานจึงได้วางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงขึ้นที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และได้ใช้เป็นที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft